Những ngành nghề thiếu nhân lực tại New Zealand

New Zealand xếp hạng thứ 51 thế giới về GDP danh nghĩa (205.9 tỷ USD) nhưng dân số chỉ khoảng 4,9 triệu người (Việt Nam GPD 223.9 tỷ USD, dân số 95.6 triệu người). Thu nhập bình quân đầu người khoảng USD$41,205 nằm trong nhóm những quốc gia có thu nhập bình quân đầu ngườiContinue reading “Những ngành nghề thiếu nhân lực tại New Zealand”